To takie proste!
Strona głowna  /  KONCEPCJA PRACY
KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy przedszkola

Baza przedszkola:

Placówka dysponuje dostosowanymi do potrzeb dzieci trzema salami dydaktycznymi,, sypialnią dla dzieci, własną kuchnią, jadalnią, salką do zajęć rytmiczno-ruchowych, wyposażonym w sprzęt ogrodem przedszkolnym.

Kadra przedszkola

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, współpracującą z przedszkolem od szeregu lat, nauczycieli specjalistów ( gimnastyki korekcyjnej, psychologa, logopedę, muzyka, lektorów j. angielskiego),  personel obsługowy.

Wizja przedszkola

W  Naszym Przedszkolu dbamy o to by dziecko mogło :

                                                                                Czuć się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze.                                             

                                                Znaleźć możliwość indywidualnego rozwoju wrodzonych predyspozycji  twórczych i intelektualnych                                                                                                  Zdobywać wiedzę i umiejętności  dzięki zastosowaniu odpowiednich metod pracy                                                                                                                                       Być wprowadzane w świat wartości ogólnoludzkich.                                                                                                                                                                                    Osiągnąć gotowość szkolną.                                                                                                                                                                Wyrażać siebie poprzez ekspresję słowną muzyczną, plastyczną, ruchową.                                                                         Uzyskać podstawy do posługiwania się językiem angielskim jako drugim językiem naturalnym.

Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do rozwoju w kameralnych warunkach uwzględniających pracę w małych zespołach zapewniając możliwość indywidualnego tempa pracy.

Przedszkole wspiera Rodziców w organizowaniu opieki i wychowania  uwzględniając ich potrzeby we wspomaganiu i kierunkowaniu rozwoju dzieci.

Placówka stosuje metody wspomagające dzieci  w motywowaniu działania i osiąganiu   sukcesów rozwojowych.

Przedszkole zachęca dzieci do podejmowania zadań związanych z osiąganiem samodzielności, dokonywaniem wyborów, bycia współgospodarzem przedszkola.

Dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, poszanowania drugiego człowieka.

Przedszkole podtrzymuje i wspiera więzi i tradycje rodzinne.

 

Program na lata 2014-2018

1.    Praca z dziećmi

Cele szczegółowe

Kierunki pracy

Rozwijanie, wzmacnianie  działań związanych z profilaktyką zdrowotną w pracy z dzieckiem,

 • przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
 • prowadzenie zajęć cyklu zdrowego żywienia
 • komponowanie kanapek, sałatek, pieczenie ciasteczek itp.
 • Układanie jadłospisów  zgodnych z zasadami zdrowego żywienia

Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej, zabaw tanecznych,

Uczestnictwo w programie” autochodzik”, związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego

Spotkania z funkcjonariuszami  straży miejskiej, policjanta lub innego pracownika służb mundurowych (np. strażaka lub strażnika miejskiego), a tym samym kształtowanie postaw zaufania do funkcjonariuszy;

 • stosowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się w przedszkolu i poza nim;
 • prowadzenie gimnastyki korekcyjnej- profilaktycznej
 • organizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich,  prowadzonych przez nauczycieli prezentujących metody i form pracy z dzieckiem z zakresu rozwijania sprawności fizycznej dzieci ( zajęcia taneczne zajęcia judo, zaj. baletowe)
 •  zajęć otwartych dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem metod stymulujących rozwój aktywność ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia
 • profilaktyki zdrowotnej, przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów,
 • organizowanie sytuacji sprzyjających systematycznemu ruchowi ze szczególnym uwzględnieniem spacerów i organizacji zabaw ruchowych w przedszkolu.
 • rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację, doświadczenia i zabawę
 • organizowanie i wzbogacanie grupowych kącików przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt i roślin poprzez realizowanie zajęć o zwierzętach z różnych środowisk, dokarmianie ptaków, zakładanie hodowli roślin w salach
 •  kształtowanie aktywnej postawy wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej – organizowanie imprez i uroczystości np.: Pierwszy Dzień Wiosny
 • wdrażanie wiedzy proekologicznej podczas działań dydaktyczno – wychowawczych
 • organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych podczas których będą przygotowywane napoje, desery i surówki z warzyw i owoców
 • prowadzenie gier i zabaw (terenowych, badawczych, gimnastycznych, dydaktycznych, muzycznych, dramowych) o treściach ekologicznych.

Budowanie zachowań społecznych samodzielności  i poczucia sprawstwa dzieci

 • Ustalanie  i tworzenie  wspólnie z dziećmi zasad i norm obowiązujących na terenie przedszkola;
 • Eksponowanie praw dziecka na gazetkach w salach i korytarzu przedszkolnym;
 • Opracowanie i wdrażanie w grupach systemu motywacyjnego i wzmacniania zachowań pożądanych
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami (Piknik Rodzinny, Pasowanie na  Przedszkolaka , dzień Mamy , dzień Ojca itp.)
 • Promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka oraz pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
 • Dbanie o kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, oraz różnych formach aktywności
 • Organizowanie wspólnych i zgodnych zabaw z rówieśnikami (w parach, w małych zespołach, w większych zespołach) oraz wdrażanie do zgodnego korzystania ze wspólnych miejsc do zabawy, urządzeń, atrakcyjnych zabawek, wdrażanie do spokojnego oczekiwania na swoją kolej
 • -okazywanie zainteresowania i współczucia w sytuacjach, kiedy ktoś się uderzy, przewróci, zachoruje, a także wtedy, gdy coś się nie uda i jest mu przykro,
 • -obserwacje przyrodnicze – spacery, poznawanie środowiska lokalnego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,
 • -stwarzanie warunków do odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, a także sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowania
 • -udział dzieci w konkursach plastycznych, przedstawieniach, występach tanecznych

Realizowanie własnych cykli, programów sprzyjających rozwojowi  aktywności, wyrównywaniu szans edukacyjnych

 • 1. Organizowanie eksperymentalnych zajęć edukacyjnych , Edu- Fun  Edu-Park, alterECO, Echo Aktywna Edukacja, wycieczek,  udział dzieci w teatrzykach widowiskach teatralnych, koncertach  w przedszkolu oraz poza placówką.
 •  2.  Realizacja cyklu „ Mały Przewodnik  po Gdańsku” w ramach programu  poznawania miasta:

- poznawanie najbliższego środowiska  ze szczególnym uwzględnieniem osobliwości miasta Gdańska

 • -współpraca z muzeami Gdańskimi w poznawaniu najbliższego otoczenia i miasta Gdańsk , współpraca z biblioteką osiedlową, Domem Kultury,
 • 3.  Realizacja własnego programów adaptacyjnego w grupach dzieci 2,5 3-letnich „Będę Przedszkolakiem” poprzez:
 • -rozpoznawanie potrzeb dzieci na spotkaniach adaptacyjnych,  rozmowy i wywiady z rodzicami, ankiety dotyczące dzieci, udział dzieci z rodzicami w zajęciach otwartych oraz festynach, piknikach przedszkolnych, angażowanie rodziców do udziału w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych
 • - stwarzanie warunków w poszczególnych grupach do indywidualnego włączania dzieci nowoprzybyłych do grona przedszkolaków danej grupy;
 • zachęcanie młodszych dzieci i ich rodziców do udziału w uroczystościach przedszkolnych oraz dostosowanie zabaw i konkursów do możliwości dziecka młodszego;
 • -tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji poprzez wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich, kontaktowanie dziecka z rówieśnikami, np. na placu zabaw jeszcze przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola
 • 4. Realizacja i wzmacnianie sprawności posługiwania się językiem angielskim poprzez kontynuację programu nauczania języka angielskiego  od najmłodszej do najstarszej grupy przedszkolnej.

Rozwijanie  wyobraźni i aktywności twórczej

 • 1. Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania mowy np. organizowanie zabaw słowotwórczych ”, stosowanie Metody Pedagogiki Zabawy, Metody Dobrego Startu, Metody Dziecięcej Matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, dramy , Metoda naturalnej nauki języka Słonecvzna Biblioteka i.t.p
 • 2. Rozwijanie zainteresowania wśród dzieci literaturą poprzez  jej czytanie i recytacje wierszy;
 • 3. Organizowanie wystaw wytworów plastycznej pracy dziecięcej  , zdobywanie i poszerzanie doświadczeń artystyczno – kulturowych dzieci prezentowanie swoich umiejętności teatralnych, tanecznych, wytworów prac plastyczno-technicznych przed dziećmi z przedszkola, rodzicami, dziećmi z oddziału przedszkolnego;
 • 4. Przygotowanie dzieci do udziału w przeglądach Piosenki Przedszkolnej, konkursach i przeglądach tanecznych, udział dzieci w przedszkolnych i między-przedszkolnych konkursach plastycznych;
 • 5. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych wystawianych przez aktorów na terenie przedszkola i  poza placówką;
 • wycieczka do Teatru Miniatura, Filharmonia Bałtycka;
 • udział dzieci w spotkaniach muzycznych z udziałem muzyków  Musica Viva;
 • 6. Realizacja zajęć twórczych przy muzyce, zajęcia umuzykalniające, zajęcia baletowe, prace plastyczne.

Zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu.

 

 • 1. Stała pomoc logopedy, psychologa organizowanie konsultacji logopedycznych dla rodziców
 • 2. Badania przesiewowe i konsultacje stomatologiczne w celu zbadania i wykrycia u dzieci  wad wymowy;
 • 3.  Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 5;
 •  w razie potrzeby powołanie zespołów pomocy psycholog- pedag, ustalenie form pomocy dzieciom
 • 4.Prowadzenie terapii logopedycznej  w przedszkolu.
 • 5. Tworzenie programów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rozwijanie u dzieci zainteresowań literackich

 

 •  1. Tworzenie kącików czytelniczych w salach oraz zorganizowanie  kącików  książek
 • 2. Organizowanie wyjść do biblioteki, księgarni
 • 3. Włączenie do akcji czytania w domu i przedszkolu dzieciom rodziców, dziadków, innych członków rodziny oraz wszystkich przyjaciół przedszkolaków
 •  4. Rozszerzenie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną o cykliczne spotkania ze światem bajkowych postaci
 • 5.   Cykliczne czytanie książek w określonych porach dni - kontynuowanie poobiedniego zwyczaju „Czas na bajkę”
 •  6. Tworzenie prostych inscenizacji z podziałem na role, wykorzystanie znanych utworów literackich i własnych pomysłów twórczych
 •   7. Organizowanie spektakli teatralnych, w wykonaniu grupy teatralnej nauczycieli lub rodziców w oparciu o znane bajki, baśnie i legendy
 • 8.Udział dzieci w konkursach literacko – plastycznych, recytatorskich o zasięgu grupowym, międzygrupowym, między-przedszkolnym

2.Współpraca przedszkola z rodzicami

Poszukiwanie i rozwijanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną wychowanków.

 • spotkania indywidualne, zebrania grupowe i ogólne;
 • umożliwienie konsultacji ze specjalistami;
 •  przekazywanie rodzicom informacji o podejmowanych działaniach przedszkolnych;
 • strona internetowa;
 • udostępnianie rodzicom informacji o przedszkolu, zapoznawanie z planowanymi działaniami  przedszkola, zapoznanie z celami i zadaniami, z doborem programów nauczania,
 • udział rodziców w programie adaptacyjnym,
 
 •  zajęcia otwarte;
 • przekazywanie wiadomości o wynikach obserwacji i diagnozy dzieci,
 • konsultacje ze specjalistami;
 • udział rodziców w imprezach i uroczystościach przedszkolnych;
 • zbieranie informacji na temat oczekiwań rodziców; ankiety, rozmowy , informacje zwrotne
 • realizowanie programów adaptacyjnych z udziałem rodziców;

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Promocja przedszkola.

 • strona internetowa,
 • artykuły w prasie lokalnej; ulotki, banery
 • zapraszanie do przedszkola przedstawicieli społeczności lokalnej,  ludzi reprezentujących różne zawody np. policjant, strażnik, lekarz,  strażak, farmaceuta, stomatolog;

 

Współpraca z instytucjami lokalnymi

 • kontynuowanie współpracy z innymi przedszkolami  (organizacja i udział w konkursach i uroczystościach)
 • udział dzieci w konkursach między-przedszkolnych
 • organizowanie wycieczek tematycznych celem poznania środowiska lokalnego
 • uczestniczenie w organizowanych konkursach oraz programach lokalnych i ogólnopolskich

Współpraca z Biblioteką:

 • udział dzieci w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę

Współpraca z Domem Kultury:

 • uczestniczenie dzieci w przedstawieniach organizowanych przez dom kultury,
 • uczestniczenie w spektaklach teatralnych organizowanych przez dom kultury

Współpraca ze Szkołą Podstawową:

 • badanie losów absolwentów
 • współpraca z nauczycielami kształcenia zintegrowanego z sąsiedniej szkoły podstawowej, udział dzieci  w poznawaniu szkoły , zajęciach w klasach  młodszych

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

 • indywidualne konsultacje nauczycieli i rodziców ze specjalistami z poradni
   
   

Kryteria sukcesu

 • Wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci.
 • Wprowadzanie autorskich programów edukacyjnych,
 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
 • Promocja działalności przedszkola w środowisku.

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-05-16


Strony www dla przedszkoli